Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego Ellison Sp. z o.o. określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez Ellison Sp. z o.o. Tekst jednolity regulaminu jest dostępny dla Użytkownika pod adresem http://ellison.pl/regulamin-sklepu-internetowego/, lub w wersji wydrukowanej w siedzibie Ellison Sp. z o.o.

Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:

 1. Ellison Sp. z o.o.” – rozumie się przez to Ellison Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Rozwojowej 28;
 2. „Klient”- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie Ellison Sp. z o.o.
 3. „Oferta” – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji;
 4. „Produkt”– produkt, albo produkty oferowane przez Ellison Sp. z o.o.
 5. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem systemu strony internetowej, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Ellison Sp. z o.o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 6. „Sklep internetowy” – sklep  internetowy  prowadzony przez  Ellison Sp. z o.o.  dostępny  na  stronie internetowej pod adresem ellison./pl/sklep.
 7. „Strony” – Ellison Sp. z o.o. i Klient łącznie.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ellison Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (kod pocztowy 33-100 Tarnów) przy ul. Rozwojowej 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584398, NIP 5342509790, Regon 362918329, (ellison.pl).
 2. Ellison Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się produkcją oraz udostępnianiem produktów chroniących człowieka przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
 3. Informacje oraz zdjęcia produktów w materiałach, cennikach i folderach Ellison Sp. z o.o. mają charakter informacyjny, kolory produktów mogą odbiegać od stanu faktycznego, za co Ellison Sp. z o.o. przeprasza Klientów.

 

2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Ellison Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej pod adresem ellison.pl/sklep/.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość śledzenia historii zamówień, Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Moje konto zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Ellison.pl wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Ellison.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ellison.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Ellison Sp. z o.o. wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 9. Ellison Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Ellison Sp. z o.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

3. WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane osobiście ustnie, telefonicznie pod nr telefonu: 14 6918800, na piśmie w siedzibie Ellison Sp. z o.o. w Tarnowie przy ulicy Rozwojowej 28, za pośrednictwem poczty email, adres: biuro@ellison.pl, lub poprzez system strony: www.ellison.pl (poprzez dokonanie wyboru towaru na podanej stronie, skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”, po dokonaniu wyboru ilości towaru (rozmiaru) należy zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku, wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane użytkownika niezbędne do złożenia zamówienia lub zalogować się, dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz formy płatności, zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego warunki, zatwierdzić i wysłać elektronicznie zamówienie (ofertę). Złożenie zamówienia nie wymaga rejestrowania na stronie internetowej, jak też logowania. Zamówienia za pośrednictwem poczty email można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Przy wyborze przez klienta opcji przedpłaty na konto towar zostanie wysłany w dniu zaksięgowania wpłaty.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu (Imię i nazwisko, telefon, adres, email) oraz dokładnej nazwy zamawianego produktu. Czas realizacji zamówienia, włącznie z dostarczeniem produktu do klienta  wynosi około 5 dni roboczych, przy czym Ellison Sp. z o.o. w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z przyczyn niezależnych od Ellison Sp. z o.o. –  na co Klient wyraża zgodę. W przypadku zaistniałych opóźnień, Ellison sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania klienta o zaistniałym fakcie.
 5. Zamówione produkty Klient może odebrać we własnym zakresie i na własny koszt, jednakże oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez Ellison Sp. z o.o. będzie ona zrealizowana, za pośrednictwem usług pocztowych, kurierskich. Ellison Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usług pocztowych, kurierskich i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.
 6. Ellison Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie Ellison Sp. z o.o.
 7. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia swoich danych umożliwiających kontakt z klientem: imię i nazwisko, adres dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, jak również w przypadku, podania fałszywych danych Ellison Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 8. W przypadku braku produktu Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 9. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia, Ellison Sp. z o.o. może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży.
 11. Wszystkie ceny podawane są brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
 12. Dostawa produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w ofercie i zamówieniu sposób.
 13. Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez Ellison Sp. z o.o.

 

4. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za produkt może być dokonana gotówką w kasie Ellison Sp. z o.o., przelewem bankowym (na nr konta: 78105017221000009031138143 ), przy wyborze opcji przesyłki za pobraniem, płatność dokonywana kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.
 2. Na stronie: www.ellison.pl przy każdym produkcie  jest podana jego cena, podana cena jest ceną brutto (z podatkiem Vat).
 3. Za każdą przesyłkę doliczana jest kwota 20 zł – za wysyłkę towaru –koszt ponosi kupujący.
 4. Klient składając zamówienie, upoważnia Ellison Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

 

5. ODBIÓR TOWARU, ZWROT

 1. W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Produkt pozostaje własnością Ellison Sp. z o.o. aż do uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 3. Nasze produkty mogą posiadać niewielkie skazy na materiale powstające wskutek procesu technologicznego materiału, który zawiera w składzie srebro. Widoczne skazy nie obniżają w żaden sposób jakości produktu, ani nie stanowią iż produkt jest wadliwy.
 4. Jeśli klient dokonał zakupu w lokalu firmy Ellison Sp. z o.o., Ellison sp. z o.o. nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać.
 5. Jeżeli towar ma wadęwtedy zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami:
  1. nie minęło 14 dni od daty zakupu
  2. towar posiada dowód zakupu
  3. towar nie nosi śladów użytkowania, nie jest uszkodzony, posiada oryginalną metkę, posiada oryginalne opakowanie)
 6. Jeżeli towar został zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa tzw. umowa na odległość (poprzez zamówienie: telefonicznie pod nr telefonu: 14 6918800, za pośrednictwem poczty email o adresie: biuro@ellison.pl., lub poprzez system strony: www.ellison.pl w zakładce sklep poprzez dodanie produktu do koszyka  – wówczas klient ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do siedziby firmy Ellison Sp. z o.o. i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
 7. Ellison Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji, czy zwracany produkt nadaje się do przyjęcia.
 8. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu.

 

6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Ellison Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ulica Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000584398, NIP: 5342509790, REGON: 362918329. Dane osobowe, jakie zostaną pozyskane przez Ellison Sp. z o.o., w toku składania i realizacji zamówień nie będą przekazywane osobom trzecim i posłużą wyłącznie do realizacji zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Ellison Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/.
 3. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie Ellison Sp. z o.o. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia.
 2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Ellison Sp. z o.o. do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Ellison Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. Ellison Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ellison Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między Ellison Sp. z o.o. a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Ellison Sp. z o.o.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

W związku z modyfikacją strony internetowej nastąpiła aktualizacja regulaminu sklepu internetowego dn. 22.05.2018r.