Elektrosmog – rzeczy, które trzeba wiedzieć

Żyjemy w niewidzialnej „elektromagnetycznej dżungli”

pole

Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: elektrycznego i magnetycznego. Podczas przepływu prądu elektrycznego wytwarzane jest pole magnetyczne. Ze względu na fakt, iż oba pola wzajemnie na siebie oddziałują wytwarzane są fale elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne czyli emisja energii ze źródła promieniotwórczego możemy traktować również jako falę elektromagnetyczną definiowaną także jako rozchodzenie się w przestrzeni zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych. Właściwości fal elektromagnetycznych zalężą od długości fali. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są: fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma. Ze względu na to, iż naszymi nieodłącznymi towarzyszami stały się: telefony komórkowe, komputery, wifi, itp. powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na szkodliwość widma fal rozchodzących się właśnie z urządzeń codziennego użytku.smogelektromagnetyczny

Jesteśmy społeczeństwem żyjącym w XXI, zatem zwykle naszymi najbliższymi przyjaciółmi są: telefon komórkowy, komputer, wi-fi, roboty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów czyli wszelkie urządzenia elektryczne i bezprzewodowe, ułatwiające nam codzienne życie. Jednak nie wszyscy jesteśmy świadomi, iż wszelkie te urządzenia domowe roztaczają wokół nas widmo sztucznie wytwarzanych fal elektromagnetycznych, które wchodząc w interakcje z naszym organizmem rok po roku powodują różnego rodzaju choroby. Szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby przebywające stale w polu promieniowania elektromagnetycznego np. korzystające przez kilka godzin z komputera, laptopa, telefonu komórkowego przebywające w zasięgu wi-fi, internetu bezprzewodowego LTE, przebywające w pobliżu linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia, masztów telefonii komórkowej.
Rosnąca liczba badań naukowych dowodzi, iż z wystawieniem na działanie sztucznego promieniowania elektromagnetycznego wiąże się obecnie wiele kłopotów ze zdrowiem w tym różne postacie nowotworów glejaki czyli guzy mózgu, guzy nerwu słuchowego, nowotwory krwi u dzieci, bezpłodność, poronienia, wady wrodzone, choroba alzheimera, stwardnienie rozsiane, syndrom chronicznego zmęczenia, alergie, depresja, borelioza.
Początkowo jednak promieniowanie elektromagnetyczne może powodować nasilone symptomy fizycznie odczuwalne między innymi: bóle głowy, notoryczne zmęczenie, problemy z koncentracją, podwyższone ciśnienie krwi, zawroty głowy, bezsenność, zburzenia zachowania, które lekceważone prowadzą do chorób przewlekłych.

Od wielu lat naukowcy rozpowszechniają wiedzę o skutkach promieniowania elektromagnetycznego, potwierdzoną przeprowadzanymi badaniami i apelują o niebezpieczeństwie chorób nowotworowych zwłaszcza u dzieci i kobiet w ciąży.
Dr Lennart Hardell i dr Michael Carlsberg z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Örebro w Szwecji przeprowadzili zbiorczą analizę dwóch badań dotyczących związku występowania złośliwych guzów mózgu z intensywnością i łącznym czasem używania telefonów komórkowych, które potwierdziły, iż glejaki występowały częściej u intensywniej korzystających z telefonii komórkowych we wczesnej młodości czyli przed 18 rokiem życia.”
Ponadto Niezależne Stowarzyszenie Lekarzy o nazwie – Radiation Research Trust prowadzą badania potwierdzające, iż nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych zwiększa ryzyko powstawania nowotworów mózgu, a dodatkowo uszkadza-hamuje wydzielanie melatoniny, hormonu który ma wpływ na układ odpornościowy, ale także hamuje namnażanie się komórek guza.

Mamo, chroń nowe życie!

Ze względu na fakt, iż organizm dziecka nie jest jeszcze do końca ukształtowany, ponadto cienka czaszka małego dziecka oraz szybszy podział komórek w organizmie niż u dorosłych i niższa odporność sprawiają większą podatność na wpływ szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.
Ponadto system nerwowy u dzieci jest w trakcie rozwoju, ich czaszki są mniejsze i cieńsze dlatego też promieniowanie elektromagnetyczne przenika głębiej do mózgu, a im mniejsze dziecko tym większa penetracja. Naukowcy, fundacje oraz stowarzyszenie pediatryczne zajmujące się badaniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm dziecka apelują: „dzieci do lat 2 nie powinny mieć żadnego kontaktu z telefonami komórkowymi oraz domowymi urządzeniami elektrycznymi”.
W pierwszych latach życia dziecko najlepiej uczy się poprzez prawdziwe interakcje ze światem zewnętrznym. Zbyt wczesne korzystanie z elektroniki sprawia, że dzieci stają się przemęczone i pobudzone zarazem, drażliwe i wreszcie agresywne.
Dlatego tak ważna jest przede wszystkim ochrona dzieci oraz kobiet w ciąży. Badania wskazują, iż długotrwałe korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, może prowadzić do uszkodzeń płodu, wad rozwojowych, nawet do poronienia.

Zagrożenia płynące z wytwarzania sztucznego pola magnetycznego przez urządzenia emitujące sieci bezprzewodowe i telefony komórkowe dla człowieka są nie bez powodu tematem nie poruszanym w mediach. Z biegiem lat jednak zmienia się stanowisko związane ze szkodliwością smogu elektromagnetycznego na organizm ludzki, dlatego coraz częściej możemy znaleźć informacje dotyczące jego szkodliwego wpływu. W Szwecji już w latach 70-siątych w gazecie pojawił się artykuł o 4 przypadkach urodzenia dzieci z wadami wrodzonymi przez kobiety pracujące stale przy komputerach. Fakt pojawienia się w prasie informacji o szkodliwym wpływie promieniowania elektromagnetycznego spowodował ujawnianie oraz nagłaśnianie kolejnych przypadków.ciaza

Apel naukowców 2015r.

W maju 2015 roku ukazał się apel stanowiący ostrzeżenia oraz fakty potwierdzone badaniami uświadamiające jak szkodliwe na organizm człowieka jest oddziaływanie sztucznie wytwarzanych promieni elektromagnetycznych.

Apel MiędzynarodowyApel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pola elektromagnetyczne

Jesteśmy naukowcami zajmującymi się badaniami skutków biologicznych i zdrowotnych, powodowanych przez niejonizujące pola elektromagnetyczne (PEM). Dotychczas opublikowane i zrecenzowane badania naukowe wzbudziły nasze spore obawy dotyczące powszechnej oraz wzrastającej ekspozycji na PEM wytwarzane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe. Są to m.in. urządzenia emitujące częstotliwości radiowe, jak telefony komórkowe i bezprzewodowe oraz ich stacje bazowe, Wi-Fi, anteny nadawcze, liczniki odczytywane radiowo, aparaty do monitoringu dzieci, jak również urządzenia elektryczne i infrastruktura dostarczająca elektryczność, które generują pola elektromagnetyczne o tzw. ekstremalnie niskich częstotliwościach (poniżej 300 Hz).

Naukowe podstawy naszych obaw

W wielu ostatnich publikacjach naukowych wykazano, że PEM wpływają na organizmy żywe przy poziomie niższym niż zalecany w większości norm międzynarodowych i krajowych. Skutkiem tego jest między innymi zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost liczby szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, strukturalne i funkcjonalne zmiany układu rozrodczego, zaburzenia poznawcze i pamięci, zaburzenia neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia ludzi. Szkody wykraczają poza gatunek ludzki, ponieważ istnieją również dowody szkodliwego wpływu PEM na rośliny i zwierzęta.

Odkrycia te uzasadniają nasz apel do ONZ-etu i wszystkich państw członkowskich na świecie o wywarcie wpływu na WHO, by organizacja ta wykorzystała swe silne przywództwo we wspieraniu tworzenia bardziej protekcyjnych regulacji. Regulacje te powinny opierać się na zasadzie ostrożności i edukować społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia, szczególnie o ryzyku dla rozwoju dzieci i płodów ze strony PEM. Nie podejmując tych działań, WHO sprzeniewierza się wypełnieniu swojej roli jako prominentnej międzynarodowej agencji zdrowia publicznego.

Nieodpowiednie międzynarodowe wytyczne dotyczące niejonizujących PEM

Różne agencje odpowiedzialne za ustanawianie norm bezpieczeństwa nie zapewniły ochrony ogółu społeczeństwa, szczególnie dzieci, które są bardziej podatne na wpływ PEM.

W 1998 roku Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) opublikowała „Wytyczne dotyczące ograniczenia ekspozycji na zmienne w czasie pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (do 300 GHz)” [1]. Wytyczne te zostały zaakceptowane przez WHO i wiele krajów na świecie. WHO wzywa wszystkie państwa do zaadoptowania wytycznych ICNIRP w celu międzynarodowego ujednolicenia norm krajowych. W roku 2009 ICNIRP wydała oświadczenie, w którym potwierdziła swoje stanowisko z 1998 roku, ponieważ w opinii tej Komisji badania naukowe, które ukazały się od tego czasu „nie dostarczyły żadnych dowodów szkodliwego wpływu PEM poniżej obecnych ograniczeń, tym samym nie jest wymagana niezwłoczna korekta wytycznych w celu ograniczania ekspozycji na pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości.” [2] ICNIRP do tej pory kontynuuje te zapewnienia wbrew wzrastającej liczbie dowodów podważających to stanowisko. Według naszej opinii wytyczne ICNIRP nie są wystarczające w ochronie zdrowia społeczeństwa, ponieważ nie uwzglęniają ekspozycji chronicznej i wpływu niskich częstotliwości promieniowania.

W 2011 roku WHO przyjęła klasyfikację Międzynarodowej Agencji do Spraw Badań nad Rakiem (IARC) pól elektromagnetycznych tzw. ekstremalnie niskich częstotliwości, a w 2011 r. promieniowania radiowego jako przypuszczalnie karcinogennych dla ludzi (Grupa 2B). Mimo przyjęcia obu tych orzeczeń WHO w dalszym ciągu utrzymuje, że dowody, by obniżyć limity ekspozycji, są niewystarczające.

Ponieważ ma miejsce kontrowersja dotycząca zasadności ustalenia norm, które chroniłyby przed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi, rekomendujemy, by Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) powołał i opłacił niezależną, multidyscyplinarną komisję, której celem będzie zbadanie zalet i wad alternatywnych rozwiązań wobec obecnych praktyk, które znacznie obniżyłyby ekspozycję ludzi na pola radiowe i ekstremalnie niskich częstotliwości. Obrady tej grupy powinny być prowadzone w sposób jawny i bezstronny. Choć jest istotne, by przemysł był w ten proces włączony i z tą grupą współpracował, przemysł nie powinien mieć wpływu na proces obrad i przyjmowane wnioski. Grupa ta powinna dostarczyć swoje wnioski do ONZ i WHO jako wskazówki w stosowaniu środków ostrożności.

Wspólnie wnioskujemy również by:

  1. – dzieci i kobiety w ciąży były chronione,
  2. – wytyczne i normy były zaostrzone,
  3. – producenci byli zachęcani do rozwijania bezpieczniejszej techniki,
  4. – zakłady odpowiedzialne za wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i monitorowanie elektryczności utrzymywały właściwą jakość energii i zapewniały właściwą jakość instalacji w celu minimalizacji szkodliwych prądów ziemnych,
  5. – społeczeństwo było w pełni poinformowane o potencjalnym ryzyku dla zdrowia spowodowanym energią elektromagnetyczną i uczone sposobów redukowania ryzyka dla zdrowia,
  6. – przedstawiciele profesji medycznej byli edukowani o biologicznych skutkach energii elektromagnetycznej oraz by mieli zapewnione przeszkolenie z opieki nad pacjentami wrażliwymi na pola elektromagnetyczne,
  7. – rządy opłacały szkolenia i badania nad polami elektromagnetycznymi a zdrowiem, które będą niezależne od przemysłu i nakazały współpracę przemysłu z badaczami,
  8. – media ujawniały związki finansowe ekspertów z przemysłem, gdy cytują ich opinie dotyczące zdrowia i aspektów bezpieczeństwa urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne,
  9. – ustanowienia obszarów wolnych od promieniowania.

1) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
2) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf
3) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/
4) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/

ABC ochrony zdrowia przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, skorzystaj, nim będzie za późno!!!

1. Wybierz profilaktykę – zabezpiecz siebie i bliskich.
2. Korzystaj z produktów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem dostępnych na rynku takich jak: opaski na skroń, pasy ciążowe, baldachimy.
3. Nie zezwalaj na korzystanie z telefonów komórkowych dzieciom.
4. Nie trzymaj telefonu bezpośrednio przy uchu.
5. Ograniczaj czas trwania rozmowy telefonicznej oraz przekładaj z jednego do drugiego ucha aparat, aby nie kumulować energii.
6. Nie noś telefonu cały czas przy sobie.
7. Wyłączaj telefon, kiedy nie jest potrzebny.
8. Pamiętaj, że w miejscach o małym zasięgu i zamkniętych pomieszczeniach telefon emituje wówczas promieniowanie o większej mocy.
9. Nie używaj telefonu w czasie jazdy samochodem, potrzebuje on wtedy więcej energii, aby złapać zasięg wytwarza wówczas mocniejsze promieniowanie.
10. Zamień łączność bezprzewodową na łączność kablową.
11. Wyłączaj na noc wszelkie urządzenia elektryczne z kontaktów.
12. Ograniczaj ilość urządzeń elektrycznych w sypialni i pokojach dziecięcych.

 

Chroń siebie i bliskich! Redukcja elektrosmogu = ochrona zdrowia!

 

haslo

 

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *